top of page

התכנית להבראת מערכת החינוך

'הדור הבא' הוא ארגון ההורים היחיד שחבר ב'קואליציה לאוטונומיה בחינוך', שחרתה על דגלה לחזק את בתי-הספר ולאפשר להם חופש מרבי בעיצוב ייחודיות חינוכית, בניהול התקציבים, בהעסקת המורים ובקביעת תכני הלימוד. מצורפת בעמוד זה התכנית להבראת מערכת החינוך שהיינו שותפים בכתיבתה

bottom of page